Amatzia (2)
Amatzia (2)

Amatzia (3)
Amatzia (3)

Amatzia (1)
Amatzia (1)

Amatzia (2)
Amatzia (2)

1/5

Lachish, Israel

800 m³/d

Deen

המועצה האזורית לכיש נדרשה לטפל בשפכים מהחלק המזרחי של האזור והחליטה להקים מפעל לטיפול בשפכים אזוריים לנחלי השפכים - אמציה

האתגר

המועצה האזורית הייתה צריכה להגיע לשפכים ברמה שלישונית איכותית, בכדי לעשות שימוש חוזר במים להשקיה ולעמוד בתקני ועדת ענבר. עם זאת, המועצה לא רצתה להתמודד עם כמויות גדולות של בוצה, תוצר דו-שלמי של כל תהליכי הטיפול הביולוגי.

הפתרון

שטנג בניה והנדסה, לאחר שזכה בוועדה מהמועצה האזורית, הציע פיתרון חדשני: כור קומפקטי המבוסס על MSABP (Multi-Stage Activated Biological Process). תהליך זה מבוסס על יצירת היררכיה של מושבות חיידקים ומיקרו-אורגניזמים אשר בתורם יוצר רצף של שרשרת מזון בה אורגניזמים מובחרים ניזונים מאלו נחותים, המתפתחים בשלב מוקדם יותר של שרשרת המזון.

הכור הביולוגי בנוי משמונה תאים נפרדים בהם מתרחשים בו זמנית תהליכים אירוביים ואנוקסיים.

מושבות מתפתחות בתאים השונים, על מצע מיוחד, בתנאים מבוקרים המובילים להתפתחות תהליך בו המזון למושבה מסוימת בתא מסוים הוא תוצר של התהליך הביולוגי בתא הקודם. תגיע למצב יציב בתנאים מיוחדים מבוקרים אלה ונפח הבוצה העודף יורד ביותר מ- 60% בהשוואה לתהליך הבוצה המופעל המקובל.

המערכת מורכבת ממסך אוטומטי של 1 מ"מ כטיפול מקדים, מיכל שוויון ותחנת שאיבה, הביו-ריאקטור, מטהר משני ומערכת פינוי זרחן, מערכת טיפול שלישוני (סינון לחץ חול), מיכל מגע ל חיטוי, מודול טיפול בבוצה (מיכל ייצוב ושדה ייבוש) ומערכת פיקוח ובקרה ממוחשבת.

לאחר כמעט שנתיים של פעילות המפעל עדיין לא ייצר בוצה עודפת ומספק שפכים ברמה שלישונית