5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307

לחץ

לחץ

לחץ

לחץ

מעלה עירון

4,500 מ"ק ליום

פרויקט הקמה של מט"ש מעלה עירון לטיפול ברמה שלישונית עבור תאגיד המים מי עירון.
במסגרת הפרויקט הקמת מכון טיהור שפכים בשיטת MSBS.
העבודות כוללות בין היתר עבודות עפר, הנדסה אזרחית, בנייה ואיטום, אספקת והתקנת צנרת וציוד אלקטרומכאני, אספקה והתקנת מכשור ומערכת פיקוד ובקרה וכן הרצה של המט"ש החדש.

SINCE 1935