top of page

Shtang הוא חלוץ הדרך לייצור אנרגיה בת קיימא. הקמנו את תחנת הכוח הגדולה במזרח התיכון המבוססת על ביו-גז מטיפול בבוצה סניטרית: מתקן לטיפול בבוצה אנאירובי, המייצר יחד חום וחשמל, לשימוש במפעל עצמו ולמכירה לחברת החשמל. . Shtang היה חלק מפרויקט לאומי של הידרואלקטריות שאובה באחסון. שיטה זו אוגרת אנרגיה בצורה של אנרגיה פוטנציאלית כבידה של מים, הנשאבת ממאגר גובה נמוך יותר לגובה גבוה יותר. להפעלת המשאבות נעשה שימוש בכוח חשמלי בעלות נמוכה מחוץ לשיא. בתקופות של ביקוש גבוה לחשמל, המים המאוחסנים משתחררים דרך טורבינות להפקת חשמל.

אנרגיה ירוקה

bottom of page