press to zoom

press to zoom
1/1

קרית גת, ישראל

12,000 m3/d

שטאנג סיפקה והתקינה ציוד, ביצעה עבודות הנדסה אזרחית, חשמל ובקרה, צנרת ועוד במט"ש קריית גת לצורך שדרוגו לרמת טיפול שלישוני וכן ביצעה שינוי תהליכי במתקן. העבודות כללו, בין היתר, הנחת צינורות קולחין, אספקת ציוד, הקמה והרצה של מתקן הכלרה ואספקת קולחין, אספקת ציוד והקמת מתקן לטיפול שלישוני (כולל הקמת תא מגע, צנרת ומיכל איגום), הסבת שלושה ריאקטורים לטיפול שלישוני כולל קירוי והפעלה, שדרוג מתקן טיפול קדם כולל אספקת ציוד (מגוב,מבנה) והקמת מבנה למניעת מפגעי ריח, וכן הקמת מערכת בקרה על כל מערך הטיפול בשפכים.

XXXX.XX m³