שטאנג מקימה תחנות שאיבה בכל הרמות, החל בניהול הפרויקט, תכנון, הנדסה, התקנה, תפעול ותחזוקה.
תחנות שאיבה וסניקה לטיפול במים ובשפכים באזורים נמוכים ממערכת הביוב חייבות להיות איתנות ועם גמישות תפעולית על מנת להבטיח פעולה אמינה ונטולת בעיות. תחנות שאיבה יכולות להיות מסופקות עם מתחם אגירה, צנרת פנימית, שסתומים ובקרה על רמת הנוזלים.


תחנות שאיבה במערכות מים ושפכים נחוצות כאשר המים נשאבים או נסנקים ישירות לתוך המערכת או כאשר יש צורך להגביר לחץ מפאת מחסור בהפרשי גובה במערכות הולכת נוזלים בכבידה.


העלות הגבוהה בה יש להתחשב היא אספקת האנרגיה  - בדרך כלל חשמלית - למשאבות, לכן שטאנג דואגת לתכנן ולבנות משאבות ומערכות שלמות ברמה גבוהה של יעילות וכן לתחזקן כראוי. במהלך השנים התקינה שטאנג אלפי משאבות מים, שפכים ובוצה.